Sommarstuge- och vattensamfällighetsförening

Nydala sommarstugeförening

Skylt välkommen till NydalaNydala sommarstugeförening bildades 1967 och dess främsta syfte är att tillvarata gemensamma intressen såsom bl.a sop/latrinhämtning, dricksvatten, brygga samt skötsel av vägar.

Föreningen kom till ca fem år efter det att Nydala sommarstugeområde blev detaljplanelagt. I och med detta blev stugföreningen definierad att bestå av de fastigheter som ligger under stamfastighet 1:72 (Östra Kråkerum).

Vattensamfällighetsförening

I och med att föreningen 1999, i egen regi, drog ut kommunalt vatten och bildade Nydala vattensamfällighetsförening har de gemensamma punkterna reducerats något. I denna förening är idag även Jönsö, Hovgårdsudden, Herrholmarna, Holmsglo och Björnö medlemmar – till dags dato är drygt 118 hushåll anslutna (2010-07). Se vidare under Nydala vattensamfällighet.

Nydala sommarstugeförening består idag av 38 hushåll varav cirka 10 är åretrunt- boende.